Náhradní plnění, zaměstnávání a práce pro OZP v Brně

Na těchto stránkách se máte možnost seznámit s prověřenými bezpečnostními agenturami města Brna, které umožňují zaměstnávání invalidních důchodců a zdravotně postižených. Tyto společnosti zaměstnávají OZP dokonce v takové míře, že Vám mohou nabídnout náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZP. Formou odběru služeb od těchto bezpečnostních a úklidových agentur tedy můžete výrazně ušetřit na odvodech do státní kasy.

Co je to náhradní plnění?

Každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci je povinnen zaměstnávat občany se ZPS (změněná pracovní schopnost). Tuto povinnost máte také v letošním roce 2023 a můžete ji splnit pomocí náhradního plnění – odběrem služeb od společností, které občany se ZPS sami zaměstnávají. Tyto společnosti musí zaměstnávat více jak 50 % zaměstnanců se ZPS nebo ZP (zdravotní postižení).

Dále viz: náhradní plnění 2023

Zaměstnávání OZP

Fyzickým osobám se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Osobami se zdravotním postižením jsou osoby, které jsou :

 • orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními - „osoby s těžším zdravotním postižením",
 • orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními,
 • rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými - „osoby zdravotně znevýhodněné".

Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Povinnost zaměstnávání OZP a invalidních důchodců se plní:

 • Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
 • Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám

Zaměstnavatelé OZP pro účely náhradního plnění mohou poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36tinásobku průměrné mzdy za každou přepočtenou OZP. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez dph.

 • Odvodem do státního rozpočtu

Změny při zaměstnávání OZP od 1. 1. 2012

  • Příspěvek je poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří pracují na pracovních místech vymezených nebo zřízených na základě dohody s Úřadem práce ČR jako chráněná pracovní místa a jeho výše činí měsíčně 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na tyto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč.

 

  • Zavádí se finanční spoluúčast zaměstnavatele na vynaložených mzdových nákladech při zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, a to z důvodu zamezení zneužívání příspěvku na podporu zaměstnání OZP

 

  • dochází ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa, což povede ke zjednodušení dosavadní právní úpravy a také ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů - v podstatě se jedná o totožné nástroje, jejichž prostřednictvím se vytváří pracovní místa pro OZP

 

 • maximální částka příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se od 1. 1. 2012 stanovuje na 48 000 Kč ročně

 

(Aktualizováno dne 17. 01. 2023)


Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno - Komárov

tel.: 545 243 018
email: brno@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Brno

Tato společnost poskytuje služby správy a údržby budov a nemovitostí ve kterých se mohou občané se ZPS a ZTP uplatnit ve službách facility managementu i property managementu. V těchto službách je velký výběr práce pro ZTP. Tato společnost umožňuje osobám se zdravotním postižením profesní růst a poskytuje jim zdarma profesní školení. Odběrem služeb splníte náhradní plnění zákonné povinnosti pro rok 2023 i na další léta.

Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
Brno, 617 00


Tel.: +420 548 211 421
email: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Náhradní plnění SIPADAN a.s. Brno

Agentura SIPADAN a.s. působí na trhu v ČR od roku 2002 a je další prosperující agenturou v Brně. Zabývá se poskytováním bezpečnostních a úklidových služeb a zaměstnáváním invalidních důchodců. Možnost zaměstnání a zapojení se do práce pro ZTP znamená zkvalitnění jejich života. Tato agentura nabízí možnost odběru náhradního plnění a tím možnost splnění zaměstnavatelům zákonnou povinnost zaměstnávát občany se změněnou pracovní schopností nejen na rok 2023.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Náhradní plnění D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. Brno

Další firma s hlavním předmětem podnikání – ochrana a ostraha osob a majetku, a kompletní úklidové služby. I tato agentura nabízí náhradní plnění, jelikož se také zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a má více než 50% zaměstnanců se ZPS. Odběrem služeb od této agentury mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou zákonnou povinnost na rok 2023 o zaměstnanosti.